اسامی برندگان خوش شانس بهار مازندران

اسامی برندگان خوش شانس بهار مازندران

اولین شماره برنده یک میلیون تومان پول نقد

مابقی شماره ها برنده یک سال استفاده از محصولات فیشر

 

1571

1548

623

2418

444

1579

1549

1341

1576

1553

3879

4481

564

4505

781

626

3955

893

4531

3978

1342

1528

 

با تشکر از تمامی مردمان خوب مازندران

فیشر حامی کودکان